Algemene voorwaarden - LIV+LINN

LIV+LINN

Algemene voorwaarden

Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en LIV+LINN BRANDING B.V. ("LIV+LINN") tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door LIV+LINN uitdrukkelijk zijn aanvaard.

De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en LIV+LINN
  1. Totstandkoming overeenkomst
   1. Tussen LIV+LINN en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van LIV+LINN accepteert middels het volledig en correct invullen van het door LIV+LINN beschikbaar gemaakte formulier.

  2. Prijs
   1. LIV+LINN behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij LIV+LINN Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
   2. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door LIV+LINN wordt vermeld bij uitgifte.
   3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

  3. Betaling
   1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door LIV+LINN aangeboden betalingsmogelijkheden.
   2. Bij het gebruik van een betalingslink die door LIV+LINN voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller LIV+LINN toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
   3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
   4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
   5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is LIV+LINN gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
   6. De producten blijven in eigendom van LIV+LINN totdat Besteller de producten heeft betaald.
   7. Betalingsherinneringen worden door LIV+LINN uitsluitend elektronisch verstuurd.

  4. Levering, levertijd en uitvoering
   1. LIV+LINN Repeat levering geschiedt op kosten van LIV+LINN op het bij de bestelling opgegeven adres.
   2. De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
   3. Bestellingen worden binnen een tot drie werkdagen na bestelling verzonden. LIV+LINN biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
   4. Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal LIV+LINN de bestelling binnen drie tot vijf dagen na retour van de bestelling en ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.
   5. Om producten van LIV+LINN te ontvangen heeft de brievenbus van besteller de volgende afmetingen: minimaal 26,5 cm lang en 3,2 cm hoog.

  5. Gegevensbescherming
   1. De door Besteller aan LIV+LINN verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

  6. Garantie en aansprakelijkheid
   1. LIV+LINN garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door LIV+LINN verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
   2. LIV+LINN garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

  7. Wijzigingen
   1. LIV+LINN behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

  8. Ontbinding
   1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft LIV+LINN de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door LIV+LINN gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; LIV+LINN behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

  9. Geschillen en toepasselijk recht
   1. Op alle verbintenissen tussen LIV+LINN en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
   2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen LIV+LINN en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.