Veiligheidsinformatie - LIV+LINN

LIV+LINN

Veiligheidsinformatie

H-zinnen en EUH-zinnen
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Ingrediënten
Wasstrips met frisse geur bevatten: COCAMIDOPROPYL BETAINE; SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE; SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE; LAURYLGLUCOSIDE Amfotere oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen: minder dan 5%. Parfums (LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, CITRONELLOL.

Wasstrips parfumvrij bevatten: COCAMIDOPROPYL BETAINE; SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE; SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE; LAURYLGLUCOSIDE Amfotere oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen: minder dan 5%.

P-zinnen
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P311: Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

Bestanddelen wasstrips
LIVV+LINN parfum vrij
LIVV+LINN frisse geur